www.bpc-package.com

ชนิดของกระดาษลูกฟูก

    บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก โดยผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก ในหลากหลายรูปแบบ จากประสบการณ์มากกว่า 50 ปี เรามีเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยสินค้ามีมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9100 : 2015 บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
•   กำลังการผลิตเครื่องเดินกระดาษลูกฟูกต่อ 1000 ตัน ต่อเดือน
•   เทคโนโลยีงานพิมพ์ระบบ Flexographic Printing และ Die – Cut Auto ที่ทันสมัย
•   รองรับการพิมพ์สูงสุด 3 สี และ Process Color โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดรวมเฉลี่ย5 ล้านกล่อง ต่อเดือน

กระดาษลูกฟูกชนิด 2 ชั้น
(Single Faced Corrugated Board)
มักใช้เป็นวัสดุกันกระแทก เช่น ให้ห่อหุ้มสินค้าจำพวกหลอดไฟฟ้า ขวดสุรา สิ่งของที่ชำรุดแตกหักง่าย เป็นต้น เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายในระหว่างการบรรจุ เคลื่อนย้าย ตลอดจนการขนส่ง

กระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น
( Single Wall or Double Faced Corrugated Board )
ใช้ทำกล่องที่รับน้ำหนักบรรจุปานกลางทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้ทำเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น แผ่นรอง (Pad) แผ่นกั้น ( Partition ) แผ่นข้าง ( Liner ) กรองเสริม (Shell) และกล่องไร้ฝา ( Tube ) เป็นต้น เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง
โครงสร้างกระดาษลูกฟูก ชนิด 3 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 2 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 1 ชั้น
ความแข็งแรงของกล่องขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษที่ใช้ในการทำแผ่น , ชนิดของลอนลูกฟูก, รูปแบบของกล่อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่อง

3. กระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น
( Double Wall Corrugated Board )
ใช้ทำกล่องที่รับน้ำหนักบรรจุมากขึ้น สามารถใช้บรรจุสินค้าตั้งแต่ ฝาจีบ แบตเตอรี่ ลูกปืน ไปจนถึงใบยาสูบ ซึ่งมีน้ำหนักบรรจุได้มากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังใช้ทำเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้เหมาะสมตามที่ต้องการได้
โครงสร้างกระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 3 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 2 ชั้น สำหรับลอนลูกฟูกมักทำเป็นลอนที่มีขนาดต่างกัน เพื่อให้ยืดหยุ่นตัวได้สำหรับการรองรับแรงกระแทก โดยความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น จะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดกระดาษ, ชนิดของลอนลูกฟูกทั้งสองชั้น, รูปแบบกล่อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่องเช่นเดียวกัน