www.bpc-package.com

OUR BUSINESS ETHICS

จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics)

ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือ มาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การผลิตสินค้า การใช้ บริการ จัดจาหน่ายเพื่อได้รับผลตอบแทนตามสมควรกับการที่ลงทุนไปอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตหรือผู้บริโภค เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ผู้บริการ รัฐบาล สังคม ซึ่งต่างมี ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจร่วมกันความจริงใจ

องค์กรหรือผู้บริหารที่มีจริยธรรมนั้นต้องมีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนหรือหลอกลวง ให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆกับคู่ค้าทางธุรกิจ

ความซื่อสัตย์

ความมีคุณธรรม มีเกียรติและซื่อตรงทั้งต่อตัวเอง พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่หาช่องทางในการหลบหลีกหรือหาช่องในการทำทุจริตใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่องค์กร

รักษาคำมั่นสัญญา และมีความน่าเชื่อถือ

ในการทำธุรกิจนั้นการรักษาคำมั่นสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของทั้งตัวคุณเองและองค์กรของคุณ หากคุณสัญญาว่าจะส่งของภายใน 48 ชั่วโมง คุณก็ต้องทำตามสัญญานั้นให้ได้ ไม่อย่างนั้นลูกค้าก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณ

ความไว้วางใจ

การให้ความไว้วางใจทั้งในรูปแบบระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน จนถึงระดับองค์กร ในการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร อย่าให้องค์กรถูกทำลายด้วยมิตรภาพดีๆที่เกินกว่าความถูกต้องในการทำงาน

ความยุติธรรม

ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกับทุกๆคนในองค์กร รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ อย่าใช้อำนาจในการบริหารงานหรือก้าวล้ำอำนาจในการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆอย่างไม่มีเหตุผล ไม่ฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคนอื่นๆ และควรเปิดใจให้กว้างกับทุกๆเรื่อง

ห่วงใยผู้อื่น

แสดงความเห็นอกเห็นใจและพยายามช่วยเหลือ เวลาที่พนักงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ เพราะมันจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต โดยความช่วยเหลืออาจจะเป็นทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรือทั้งสองอย่างก็ได้

เคารพผู้อื่น

เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเป็นอิสระ และสิทธิส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา และชาติกำเนิด

ปฏิบัติตามกฎหมาย

จริยธรรมในการทำธุรกิจ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกๆกิจกรรมที่องค์กรดำเนินการ

แสดงความเป็นผู้นำ

ผู้นำองค์กรรวมถึงตัวธุรกิจเองต้องมีความรับผิดชอบในทุกๆสิ่ง เป็นผู้นำที่ทำให้เกิดแต่สิ่งดีๆกับองค์กร ทั้งการผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีมาตรฐาน การวางแนวทางบริหารงานและนโยบายต่างๆ การบริหารความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ในการทำงาน

รักษาชื่อเสียงและสร้างกำลังใจ

ปกป้องชื่อเสียงขององค์กรและสร้างชื่อเสียงในเชิงบวก รวมถึงขวัญและกำลังใจของพนักงานเมื่อเจอปัญหาร้ายๆในมุมต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่เข้าไปอยู่ในกิจกรรมใดๆที่มีโอกาสส่งผลเสียขึ้นกับองค์กร

ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากความรับผิดชอบในธุรกิจแล้ว ยังต้องรับผิดชอบและตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลต่อพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม ทั้งผลดีและผลเสียในทุกๆมิติ