นโยบาย สิ่งแวดล้อม

Environmental Policy

บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม  จำกัด เป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการประเมินกิจกรรมงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากทุกกิจกรรมต่างๆขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. เราจะนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ไปปฏิบัติและปรับปรุงอย่างระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อพนักงาน  บุคลากรที่ทำงานให้องค์กรหรือทำงานในนามขององค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะมลพิษและทบทวนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง
5. การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำรวมถึงการลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตโดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
6. ดำเนินการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ ในพื้นที่ใกล้เคียงและการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตามโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงในช่องทางต่างๆ 
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. สร้างจิตสำนึกพนักงานในองค์กรให้รู้จักใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา  การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างยั่งยืน
 
        ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ข้างต้นของบริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม  จำกัด ขอให้พนักงานทุกคน  ทุกระดับ รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง