สาระน่ารู้

สาเหตุที่ทำให้คุณภาพกล่องลอนลูกฟูกลดลง

        สำหรับการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการขนส่งสินค้าจากผู้ขาย/ผู้ผลิตสินค้า ไปยังผู้ใช้ปลายทาง กล่องกระดาษลูกฟูกต้องกับสภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างการใช้งาน สภาวะต่าง ๆ เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกลดคุณภาพไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการลดคุณภาพมีดังนี้
   1.    สภาวะอันเนื่องมาจากความชื้นในอากาศ เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุที่สามารถมีปริมาณความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความชื้นในอากาศ หากกล่องกระดาษได้สัมผัสความชื้นจะส่งผลทำให้กล่องลดความสามารถการทนต่อแรงกดได้ลดน้อยลง
   2.    สภาวะอันเนื่องจากระยะเวลาการจัดเก็บกล่อง การจัดเก็บกล่องมากขึ้นทำให้กล่องทนต่อแรงกดทับได้น้อยลง การลำเลียงกล่องที่ยังไม่ได้ใช้งานมาเก็บไว้ในส่วนของโกดังจจะอยู่ในลักษณะพับแบน มัดเชือก และเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ หากพนักงานเคลื่อนย้ายขาดความระมัดระวังอาจส่งผลให้กล่องบุบเสียรูป หรือฉีกขาดได้ ซึ่งเป็นผลให้ความสามารถในการบรรจุภัณฑ์สินค้าลดน้อยลง
   3.    สภาวะอันเนื่องจากการวางซ้อนกล่อง การวางซ้อนกล่องรวมถึงลักษณะของพื้นที่ ที่กล่องถูกวางด้วย โดยการวางซ้อนกล่องจะมีผลต่อความสามารถในการทนต่อแรงกดทับกล่อง (BCT)
   4.    สภาวะอันเนื่องจากจำนวนการเคลื่อนย้าย ซึ่งจำนวนการเคลื่อนย้ายรวมถึงระยะเวลาการใช้งานของกล่อง จะส่งผลต่อความสามารถในการทนต่อแรงกดกล่อง (BCT) ได้น้อยลง
   5.    สภาวะอื่น ๆ เช่น วิธีการขนย้ายทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางอากาศ วิธีการจัดเก็บกล่องในขณะที่ยังไม่บรรจุสินค้า ความผิดปกติของขั้นตอนการผลิตกล่อง เป็นต้น ทำให้คุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูกลดลง ดังนั้น ก่อนเลือกผลิตภัณฑ์กระดาษ เกรดกระดาษ แกรมกระดาษ ลักษณะของการใช้งานกล่องกระดาษเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพกล่องกระดาษลูกฟูก

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ลักษณะโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบ เกรดกระดาษ ชนิดของลอนลูกฟูก ขนาดบรรจุภัณฑ์ มีผลเกี่ยวกับความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ควรมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้งาน

คุณสมบัติลอนกระดาษลูกฟูก
ลอน B
ลอน C
ความสามารถในการเรียงซ้อน
พอใช้
ดี
คุณภาพของการพิมพ์
ดี
พอใช้
Die – Cut
ดี
พอใช้
การจัดเก็บคงคลัง
ดี
พอใช้
การทับเส้น , ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์
ดี
พอใช้
การรับแรงกดทับของลอนลูกฟูกลักษณะแนวนอน
พอใช้
พอใช้