นโยบายคุณภาพ

Quality Policy

บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม  จำกัด เป็น  มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจและทุกอุตสาหกรรม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถสร้างความพึงพอใจ
และความประทับใจในสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมจากเราอย่างต่อเนื่อง
ขอกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015  ดังนี้
ด้านบุคลากร ( Employee  ) 
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุดของเราที่ต้องได้รับการดูแลในด้านต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติงานด้วย
ความสุขกับงานที่ทำและอยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น มีการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านองค์ความรู้ 
และการเสริมทักษะต่างๆ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
ด้านความปลอดภัย ( Safety ) 
บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยต่อพนักงาน  สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานนั้น
สามารถปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ เต็มใจ และต่อเนื่องและเกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและการให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณภาพ ( Quality )  
มุ่งมั่นที่ต้องผลิตสินค้าที่ดี (รับวัตถุดิบที่ดี-ผลิตสินค้าที่ดี-ส่งมอบสินค้าที่ดี )และให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
หรือข้อตกลงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรเองต้องมั่นใจในมาตรการที่ควบคุมตั้งแต่ขั้นตอน
รับเข้าจนไปถึงการส่งมอบถึงลูกค้า
ด้านบริการเพื่อความพึงพอใจ ( Service to Satisfaction )  
พนักงานในองค์กรทุกคน  ทุกระดับต้องเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ  เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับ
ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร อย่างต่อเนื่อง
ด้านประสิทธิภาพ  ( Performance )  
เป้าหมายการทำงานและผลการทำงานให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนด เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคน  ทุกระดับต้องให้ความสำคัญ
และมุ่งมั่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ตามที่ลูกค้ากำหนดและส่งสินค้าถึงลูกค้าตรงเวลาที่นัดหมาย ครบจำนวน
ตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง  
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested  Parties / Stakeholders)  
บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และความยุติธรรมเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรนั้นเกิด
ความพึงพอใจและสามารถเป็นพันธมิตรหรือร่วมธุรกิจกับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม (Technology / Innovation )  
บริษัทมีหลักในการบริหารจัดการด้านการนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับระบบการทำงาน  พนักงาน รวมถึงการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นนวัตกรรม ที่สามารถนำมา
สนับสนุนกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจากปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อจำกัดในรูปแบบการพัฒนา
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental)  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นสิ่งที่บริษัทต้องให้ความสำคัญในการดูแลรับผิดชอบและการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกันพัฒนาสังคมกับประชาชนในพื้นที่  ท้องถิ่นการช่วยเหลือในด้านต่างๆ และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
รวมถึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถอยู่ร่วมกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal  compliance m)
บริษัทยึดมั่นในการประกอบกิจการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจ โดยมีการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากำหนดงานเป็นกรอบนโยบาย   ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรม รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสอบ/ทวนสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนการให้การรับรอง/การตรวจสอบ จากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง