นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Security Policy

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทใช้กรอบการดำเนินการในรูปแบบวงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) ซึ่งเป็นการจัดการเชิงกระบวนการ (Process Approach) โดยคำนึงถึงกลไกการควบคุมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญ