นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Occupational Health & Safety Policy

บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด ให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกระดับในองค์กรเป็นลำดับแรกและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงพนักงานคู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ จะดำเนินงานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
3.บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายและบริหารจัดการความเสี่ยงของอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
5.บริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
6.บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและกำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี
7.บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร รวมถึงการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน