ชนิดของกระดาษลูกฟูก
1. กระดาษลูกฟูกชนิด 2 ชั้น (Single Faced Corrugated Board) มักใช้เป็นวัสดุกันการกระทบกระแทก เช่น
ใช้ห่อหุ้มพวกหลอดไฟฟ้า ขวดสุรา เป็นต้น เพื่อช่วยป้องกันความเสียหาย ในระหว่างการบรรจุ เคลื่อนย้าย และขนส่ง
2. กระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น (Single Wall or Double Faced Corrugated Board) ใช้ทำกล่องที่มีน้ำหนัก
บรรจุปานกลางทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ยังใช้ทำเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ของกล่อง เช่น แผ่นรอง (Pad) แผ่นกั้น (Partition)
แผ่นข้าง (Liner) กรอบเสริม (Shell) และกล่องไร้ฝา (Tube) เป็นต้น เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง
 
โครสร้างประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 2 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 1 ชั้น
 
ความแข็งแรงของกล่องขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษที่ใช้ ชนิดของลอนลูกฟูก แบบกล่อง และส่วนประกอบอื่นของกล่อง
3. กระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น (Double Wall Corrugated Board) ใช้ทำกล่องที่มีน้ำหนักบรรจุมากขึ้น สามารถใช้
บรรจุสินค้าตั้งแต่ ฝาจีบ แบตเตอรี่ ลูกปืน ไปจนถึงใบยาสูบซึ่งมีน้ำหนักบรรจุถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังใช้ทำเป็น
ส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้เหมาะสมขึ้นตามที่ต้องการได้
 
โครงสร้างประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 3 ชั้น และกระดาษทำลูกฟูก 2 ชั้น สำหรับลอนลูกฟูกมักทำเป็นลอนที่มีขนาด
ต่างกัน เพื่อให้ยึดหยุ่นตัวได้ในการรองรับแรงกระทบกระแทก
 
ความแข็งแรงของกล่องชนิดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดกระดาษ ชนิดของลอนลูกฟูกทั้งสอง แบบกล่องและส่วนประกอบ
อื่น ๆ ของกล่องเช่นเดียวกัน
ชนิดของกล่องกระดาษลูกฟูก มีหลายรูปแบบเช่น
   
กล่องฝาชน
- มีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน
- ฝากล่องแผ่นนอกบรรจบกันที่แนวกึ่งกลางของกล่อง ตามด้านความยาวของฝากล่อง
- ฝากล่องแฝ่นในเว้นช่องห่างตามความสัมพันธ์ของด้านกว้าง และด้านยาวของกล่อง
   
กล่องฝาเกย
- มีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน
- ฝากล่องด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่องทำให้ทับกันสนิท
   
กล่องฝาครอบ
- ประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือฝาครอบกับตัวกล่อง ซึ่งต่างก็เป็นแบบ Slotted Style
- ฝาครอบ ครอบตัวกล่องมิด
   
กล่องแบบ Half - Slotted Container with Cover (HSC)
- ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ฝาครอบ และตัวกล่อง
- ตัวกล่องเป็น Slotted Box มีฝาเปิดปิดด้านเดียว
- ด้านที่ไม่มีฝาเปิดปิดในตัว จะถูกปิดด้วยฝาครอบต่างหาก
- ฝาครอบลักษณะเดียวกันกับ Design Style หรือเป็นแบบ Half-Slotted Style ก็ได้
- กล่อง HSC นี้ต่างจากกล่องแบบ Partial Telescope ตรงที่ฝาครอบยื่นครอบตัวกล่อง
  น้อยกว่าสองในสามของความสูงของตัวกล่อง
   
กล่อง Die-Cut
- Regular Slotted Container
- Overlap Slotted Container
- Die-Cut
- Full Telescope Design Style Box
- Full Telescope Half Slotted Box
- Mailer