บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด เริ่มมาจาก "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล่องกระดาษกรุงเทพฯ" เมื่อปี พ.ศ.
2498 มีสำนักงานและโรงงานอยู่ที่ตรอกจันทร์ สะพาน 3 กรุงเทพมหานคร ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษ
ลูกฟูก จนกระทั่งได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่รู้จักของลูกค้า และในปี พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
จาก "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" เป็น "บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด" และได้ขยายโรงงานผลิตแผ่นกระดาษ
ลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก ไปที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ตลอดจนติดตั้งเครื่องจักร
ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ในอนาคต
 
 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version 2000 มาใช้กับระบบควบคุมการผลิต
กระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาตรฐานและคุณภาพตลอดจนการบริการที่ดีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว